Pro bezplatné poradenství volejte naší dluhovou linku 770 600 800 (Po-Pá od 9 do 17 h), jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz

Milostivé léto 3 skončilo. O dalším vývoji vás budeme informovat.


Často kladené otázky

Milostivé léto je zákonná úprava umožňující mimořádné odpuštění příslušenství u dluhů na sociálním pojištění, daních a některých dalších pohledávkách. Podmínkou odpuštění příslušenství je, že dlužník zaplatí původní dluh v zákonné lhůtě. Požádat o odpuštění příslušenství lze od 1. července (pozor, ne dříve) do 30. listopadu 2023.

Milostivé léto 2023 se týká příslušenství, které se vztahuje k:

 • sociálnímu pojištění a příspěvkům na státní politiku zaměstnanosti evidovaným či vymáhaným ČSSZ
 • daňovým nedoplatkům
 • dluhům vůči soudům a Vězeňské správě ČR (tzv. justiční pohledávky)
 • jiným dluhům vymáhaným územní samosprávou, pokud se k Milostivému létu připojí (např. místní poplatky za psy)

Příslušenství, které lze při splacení původního dluhu odpustit se obvykle skládá z:

 • úroku z prodlení nebo jeho obdoby podle jiného zákona
 • úroku z posečkané částky
 • penále
 • pokuty za opožděné placení daně
 • nákladů řízení včetně exekučních nákladů

Existuje několik podmínek, které musíte splnit, aby se na Vás Milostivé léto 2023 vztahovalo:

 • oprávněným (věřitelem) je ČSZZ/OSSZ, Finanční úřad, Celní úřad, soud, Vězeňská služba ČR nebo obec/kraj/hl. m. Praha, pokud se k Milostivému létu 3 připojí
 • dluh vznikl před 30.zářím 2022
 • je-li dluh v exekuci, musí jít o správní či daňovou exekuci
 • původní dluh je třeba zaplatit v určeném termínu (podrobnosti níže)

Bohužel ne. Milostivé léto 2023 se vztahuje pouze na dluhy evidované u příslušného úřadu a ty, které jsou vymáhány v exekuci správní či daňové.

Ano, Milostivé léto 3 se vztahuje i na dluhy, které příslušný úřad teprve eviduje (tj. vyměřil je a spravuje je).

Zákon umožňuje splatit původní dluh buď jednorázově, a to od 1. července do 30. listopadu 2023, anebo ve splátkách. Splátky jsou přípustné jen pokud původní dluh přesahuje 5 000 Kč. Splátkový kalendář je ze zákona stanoven takto:

 • u daňových nedoplatků se splácí ve 12 splátkách vždy na konci každého měsíce počínaje 30. 11. 2023 a konče 31. 10. 2024.
 • u dluhu na sociálním pojištění se splácí:
  • je-li dluh nižší nebo roven 50 000 Kč, ve 12 splátkách vždy na konci každého měsíce počínaje 31. 12. 2023 a konče 30. 11. 2024
  • je-li dluh vyšší než 50 000 Kč, v 60 splátkách vždy na konci každého měsíce počínaje 31. 12. 2023 a konče 30. 11. 2028

Podmínkou úhrady ve splátkách je, že o ni dlužník požádá a že se ke dni podání žádosti nejedná o rozhodný nedoplatek, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky. Splátkový kalendář není přípustný, pokud se jedná o nedoplatek na záloze na daň.

Úprava splátkového kalendáře bohužel možná není, termíny splátek jsou pevně dané zákonem.

Zpožděním splátky nebo uhrazením jiné výše možnost využití milostivého léta u daného dluhu zaniká. O této skutečnosti budete vyrozuměni.

 

Příslušenství z dluhů na zdravotním pojištění v současném Milostivém létu bohužel řešit nelze. Připravuje se však zákon, který by měl umožnit odpustit toto příslušenství od 1. července 2024. Odpuštění příslušenství na dluzích vůči VZP a dalším zdravotním pojišťovnám se však nebude týkat právnických osob a i v tomto případě bude podmínkou, že dluh nevymáhá soudní exekutor.

Seznam obcí a krajů, které se k Milostivému létu v roce 2023 připojily, můžete najít zde. Upozorňujeme však, že seznam nemusí být kompletní, takže doporučeje prověřit web nebo se dotázat přímo na úřadu vaší obce.