Pro bezplatné poradenství volejte naší dluhovou linku 770 600 800 (Po-Pá od 9 do 17 h), jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz

Daně

Pokud Vám v minulosti vznikl dluh na daňových povinnostech, pravděpodobně se od té doby navýšil o úroky, penále, pokuty, případně náklady na exekuční řízení. V rámci Milostivého léta stát toto příslušenství při splnění určitých podmínek odpustí.

Které dluhy lze odpustit?

Odpuštění se týká příslušenství k nedoplatkům daní, které vymáhají finanční úřady, celní úřady a Ministerstvo financí. Výjimkou je pouze příslušenství ke clům, které v rámci Milostivého léta odpustit nelze. Odpustit lze jak příslušenství k dluhům, kterou jsou již v exekuci, tak i příslušenství k pohledávkám, na na něž dosud exekuce neprobíhá – stačí, že jsou vyměřeny. Milostivého léta mohou využít všechny fyzické osoby, tedy i podnikatelé.

Podmínkou odpuštění příslušenství je, že:

 • daňový nedoplatek existoval již před 30. 9. 2022,
 • pohledávka není vymáhána soudním exekutorem,
 • původní dluh bude uhrazen v zákonném termínu (viz dále).

Zjištění výše dluhu

Nejprve si ověřte, zda je u Vás evidován dluh na daňových povinnostech a o jaký konkrétní dluh se jedná. To lze udělat dvěma způsoby:

 • elektronicky, prostřednictvím aplikace Daňová informační schránka PLUS. Ověření je zdarma, podmínkou je však funkční datová schránka nebo Identita občana.
 • pomocí žádosti o výpis z osobního daňového účtu. Formulář si lze stáhnout, vyplnit a odeslat příslušenému finančnímu úřadu formou doporučeného dopisu. Máte-li zřízenou datovou schránku lze vyplněný formulář odeslat přímo z počítače formou elektronického podání. Za žádost je nutno uhradit poplatek 100 Kč.

V žádosti o výpis z osobního daňového účtu je třeba uvést příslušné územní pracoviště úřadu. Pro fyzické osoby se stanoví podle místa trvalého pobytu, případně jako místo, kde se fyzická osoba převážně zdržuje. Pro právnické osoby se stanoví podle sídla zapsaného v obchodním rejstříku. U daní z nemovitosti je správcem daně finanční úřad, v jehož obvodu se nemovitost nachází. Kontakty na jednotlivé finanční úřady lze zjistit rovněž na webu Finanční správy

Žádost o odpuštění příslušenství

Pro odpuštění příslušenství je nutné podat žádost. Pokud tedy dotazem na finanční úřad zjistíte, že máte na daňových povinnostech dluh a znáte jeho výši, je třeba požádat o odpuštění příslušenství. Žádost je třeba opět podat finančnímu úřadu, u něhož je příslušný nedoplatek či nedoplatky evidován či vymáhán v exekuci. Nejjednodušší cestou je využití on-line formulářů:

Pokud nechcete využít on-line formulářů, můžete využít formuláře připojené níže a odeslat je finančnímu úřadu:

 • prostředictvím datové schránky
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
 • e-mailem s elektronickou kopií dokumentu obsahující sken vlastnoručního podpisu
 • v listinné podobě (doporučeným dopisem)
 • ústně do protokolu na finančním úřadu

  

Upozornění:

 • pokud nepožádáte o využití Milostivého léta, ale pouze provedete platbu, věřitel nemusí tento postup uznat a k odpuštění příslušenství nedojde!
 • žádost je třeba podat i v případě, že nedoplatek na dani byl plně uhrazen do 30. 6. 2023 a k úhradě zbývá jen související příslušenství. V takové situace však již není třeba nic hradit
 • v žádosti je třeba jednoznačně uvést, kterého konkrétního nedoplatku se žádost týká
 • žádost musí být doručena správci daně nejpozději 30. 11. 2023. Důrazně doporučujeme podat žádost co nejdříve, avšak po 1. červenci 2023
 • pokud nebude možné žádosti vyhovět, správce daně o tom dlužníka vyrozumí. Jinak nebude přijetí nebo zpracování žádosti potvrzováno

Automatický zánik bagatelních nedoplatků na dani či příslušenství daně

 • pokud nedoplatek na dani či souvisejícím příslušenství nedosahuje 200 Kč (u daně z nemovitých věcí 30 Kč) a zároveň součet daňových nedoplatků u jednoho správce daně nepřekračuje 1 000 Kč, stát odpustí dluh automaticky a není třeba podávat žádost.
 • i v těchto případech ale platí, že zanikají pouze dluhy, u nichž nedoplatek vznikl do 30. 9. 2022 a není vymáhán soudním exekutorem.
 • automatický zánik nepatrných dluhů se týká i právnických osob

Úhrada nedoplatku

Nedoplatek lze uhradit dvěma způsoby:

 • pokud výše dluhu na dani nepřesahuje 5.000 Kč, je třeba jej zaplatit najednou, a to do 30. 11. 2023 (v tento den musí být připsáno na účet správce daně)
 • v případě vyššího dluhu lze dluh splatit buď jednorázově (také do 30. 11. 2023) anebo ve 12 splátkách (viz dále).

Úhrada ve splátkách:

Záměr využít splátky je třeba zmínit již v samotné žádosti o odpuštění příslušenství (lze ji podat i samostatně, spolu s toutou žádostí). Pokud o možnost splátek dlužník nepožádá, dluh je třeba zaplatit najednou, do 30. 11. 2023. O schválení žádosti dlužníka správce daně neinformuje, dlužník je vyrozuměn jen v případě, že dluh nelze ve splátkách hradit. Pokud se dlužník domnívá, že správce daně zamítl žádost o splátky neoprávněně, může proti rozhodnutí podat opravný prostředek (odvolání či námitku).

 • výše prvních jedenácti splátek se stanoví jako 1/12 nedoplatku zaokrouhleného na celé koruny nahoru; dvanáctá splátka činí zbytek rozhodného nedoplatku
 • splátka se hradí vždy na konci každého měsíce počínaje 30. 11. 2023 a konče 31. 10. 2024.
 • v den splatnosti musí být částka připsána na účet správce daně.
 • připadne-li poslední den příslušného kalendářního měsíce na sobotu, neděli nebo svátek, posouvá se splatnost na nejbližší následující pracovní den

Kdy nelze splátky využít:

 • je-li nedoplatek zálohou na daň,
 • jde-li o nedoplatek, v jehož případě již bylo povoleno posečkání nebo splátkování, standardním způsobem podle § 156 a násl. daňového řádu,
 • je-li nedoplatek daně již v daňové exekuci (při daňové exekuci tedy lze požádat o odpuštění příslušenství, nelze však hradit ve splátkách, zatímco při soudní exekuci nelze vůbec požádat o odpuštění příslušenství).

Upozornění: pokud se dlužník s úhradou splátky opozdí nebo uhradí jinou výši splátky, právo na odpuštění nedoplatku na příslušenství daně zanikne. Již uhrazené splátky budou použity na snížení nedoplatku, avšak příslušenství bude muset být doplaceno v plné výši. Správce daně o této situaci dlužníka vyrozumí.

Podrobnější informace najdete také v tiskové zprávě Finanční správy.

Zpět na hlavní stránku