Pro bezplatné poradenství volejte naší dluhovou linku 770 600 800 (Po-Pá od 9 do 17 h), jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz

Sociální pojištění

Pokud Vám v minulosti vznikl dluh na sociálním pojištění, pravděpodobně v mezidobí narostl o tzv. příslušenství (penále či náklady na exekuci). Příslušenství přitom často tvoří podstatnou část celkového dluhu. Díky Milostivému létu Vám nyní může být neuhrazené příslušenství zcela odpuštěno. Podmínkou je však zaplacení dluhu na pojistném v zákonné lhůtě.

Možnost odpuštění příslušenství se vztahuje jak na dluhy, kterou jsou již v exekuci, tak i na dluhy, na něž dosud exekuce neprobíhá. Kromě včasného splacení dlužného pojistného je podmínkou pro odpuštění příslušenství i to, že dluh vznikl před 30. 9. 2022 a není vymáhán soudním exekutorem.

Koho se Milostivé léto týká?

 • fyzických osob – podnikatelů, jimž mohl dluh vzniknout buď na vlastním sociálním pojištění anebo na pojištění zaměstnanců
 • fyzických osob – nepodnikatelů, pokud v minulosti zaměstnávali zaměstnance pro tzv. osobní potřebu
 • právnických osob, jimž mohl vzniknout dluh na sociálním pojištění zaměstnanců

Upozornění: Milostivé léto se vztahuje i na fyzické osoby, které již podnikání ukončili a na právnické osoby, které jsou bývalými plátci pojistného, případně právními nástupci plátců pojistného.

Zjištění výše dluhu

 • informaci o výši dluhu lze zjistit prostřednictvím aplikaci ePortál. Podmínkou přístupu do aplikace je funkční datová schránka nebo Identita občana
 • alternativní možností je osobní návštěva místně příslušné pobočky OSSZ. Obvykle jde o pobočku v místě výkonu samostatné výdělečné činnosti či v místě trvalého bydliště dlužníka v době vzniku dluhu na pojistném.

Žádost o odpuštění příslušenství

 • pokud bylo dlužné pojistné plně uhrazeno do 30. 6. 2023 a k úhradě zbývá jen příslušenství, není třeba dělat nic, stát odpustí příslušenství automaticky
 • pokud dluh na pojistném ke 30. 6. 2023 trval, lze o odpuštění příslušenství požádat:
  • elektronicky v aplikaci ePortál (opět vyžaduje tedy datovou schránku nebo Identitu občana)
  • ve výjimečných případech (pokud nejste schopni elektronické komunikace) osobně na příslušné OSSZ

Upozornění:

 • pokud nepožádáte o využití Milostivého léta, ale pouze provedete platbu, ČSSZ nemusí tento postup uznat a k odpuštění příslušenství nedojde!
 • žádost musí být doručena ČSSZ nejpozději 30. 11. 2023. Důrazně však doporučujeme podat žádost co nejdříve, avšak po 1. červenci 2023

Úhrada nedoplatku

 • pokud výše dluhu na pojistném nepřesahuje 5.000 Kč, je třeba jej zaplatit najednou, a to do 30. 11. 2023 (v tento den musí být připsáno na účet OSSZ)
 • v případě vyššího dluhu můžete dluh splatit buď rovněž jednorázově (také do 30. 11. 2023) anebo v zákonem stanovených splátkách:
  • je-li dluh nižší nebo roven 50.000 Kč, splácí se ve 12 splátkách vždy na konci každého měsíce počínaje 31. 12. 2023 a konče 30. 11. 2024
  • je-li dluh vyšší než 50.000 Kč, splácí se v 60 splátkách vždy na konci každého měsíce počínaje 31. 12. 2023 a konče 30. 11. 2028

Důležité informace k možnosti úhrady dluhu ve splátkách:

 • Záměr využít splátky je třeba zmínit již v samotné žádosti o odpuštění příslušenství. Pokud o možnost splátek dlužník nepožádá, dluh je třeba zaplatit najednou, do 30. 11. 2023. OSSZ po schválení žádosti dlužníka informuje o výši jednotlivých splátek, jejich splatnosti, způsobu jejich placení a o platebních údajích prostřednictvím aplikace ePortál ČSSZ. OSSZ rovněž dlužníka vyrozumí v případě, že dlužné pojistné nelze ve splátkách hradit (např. v případě, kdy je dluh nižší než 5.000 Kč). Pokud se dlužník domnívá, že OSSZ zamítla žádost o splátky neoprávněně, může proti tomu podat námitky.

Výše splátek a proces splácení

 • První až předposlední splátka činí vždy 1/12 nebo 1/60 dlužného pojistného zaokrouhlená na celé koruny nahoru. Poslední splátka činí zbytek dlužného pojistného.
 • Pokud se dlužník se splátkou opozdí nebo uhradí jinou výši splátky, právo na odpuštění dosud neuhrazeného příslušenství bez náhrady zaniká! OSSZ o takové situaci dlužníka vyrozumí přes ePortál ČSSZ. Je-li to v možnostech dlužníka, doporučujeme proto hradit dlužné pojistné jednorázově.

Splácení v případě exekuce

 • Pokud je dlužné pojistné již v exekuci, dlužníkovi budou i nadále strhávány srážky ze mzdy nebo z jiných příjmů. Tyto srážky však budou započítávány spolu s dobrovolnými splátkami na úhradu dlužné jistiny. V praxi tak dojde k tomu, že dluh na pojistném bude uhrazen dříve než za 12/60 měsíců. V těchto případech proto doporučujeme pravidelně kontaktovat příslušnou OSSZ (prostřednictvím ePortálu ČSSZ nebo osobně) a kontrolovat výši zbývajícího dluhu. Rozhodně však neukončujte dobrovolné splátky dříve, než Vám OSSZ potvrdí, že dluh je splacen!

 

Podrobnější informace najdete také v tiskové zprávě ČSSZ.

Zpět na hlavní stránku