Pro bezplatné poradenství volejte naší dluhovou linku 770 600 800 (Po-Pá od 9 do 17 h), jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz

Justiční pohledávky

Které dluhy lze odpustit?

Mezi justiční pohledávky patří peněžitá plnění spravovaná soudy nebo Vězeňskou službou ČR. Konkrétně jde o:

 • peněžitý trest dle trestního řádu
 • pořádková pokuta dle zákona o státním zastupitelství
 • náklady výkonu vazby
 • náklady spojené s výkonem vazby a náhrada škody dle zákona o výkonu vazby
 • náklady výkonu trestu

Protože justiční pohledávky nenarůstají o úrok z prodlení, Milostivé léto má smysl využít zejména v případech, kdy je pohledávka v exekuci (po doplacení původního dluhu stát odpouští exekuční náklady) nebo pokud je pohledávka nižší než 200 Kč (k odpuštění dochází automaticky).

Podmínkou odpuštění příslušenství je, že:

 • dluh existoval již před 30. 9. 2022
 • dluh není vymáhán soudním exekutorem
 • původní dluh bude uhrazen v zákonném termínu (viz dále)

Zjištění výše dluhu

Abyste mohli využít Milostivé léto musíte znát přesnou výši dluhu. Tu Vám sdělí příslušný soud či Vězeňská služba ČR. Pro přípravu žádosti využijte přiložený vzor, ve kterém pouze doplňte či upravte barevně zvýrazněné části. Vyplněný vzor odešlete příslušnému soudu (tím může být soud v místě, kde se zdržujete, ale i soud, kde jste se zdržovali v minulosti) či věznici, kde jste vykonávali trest. Použijte pro jistotu formu doporučeného dopisu. Adresu příslušného soudu zjistíte zde, adresy jednotlivých věznic lze zjistit zde. Máte-li zřízenou datovou schránku vyplněný formulář můžete odeslat přímo z počítače formou elektronického podání.

Žádost o odpuštění příslušenství

Pro odpuštění příslušenství je nutné podat žádost. Pokud tedy dotazem na soud či Vězeňskou službu ČR zjistíte, že máte nezaplacený dluh a znáte jeho výši, je třeba požádat o odpuštění příslušenství. Doporučujeme použít přiložený vzor. Žádost je třeba opět podat soudu či věznici, kde je příslušný dluh evidován či vymáhán v exekuci. Přípustné jsou tyto formy:

 • prostřednictvím datové schránky
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
 • e-mailem s elektronickou kopií dokumentu obsahující sken vlastnoručního podpisu
 • v listinné podobě s vlastnoručním podpisem (doporučeným dopisem)

Pokud chcete pro placení dluhu využít splátky (viz podmínky níže), použijte tento vzor:

Upozornění:

 • pokud nepožádáte o využití Milostivého léta, ale pouze provedete platbu, věřitel nemusí tento postup uznat a k odpuštění příslušenství nedojde!
 • žádost je třeba podat i v případě, že dluh byl plně uhrazen do 30. 6. 2023 a k úhradě zbývá jen související příslušenství. V takové situace však již není třeba nic hradit
 • v žádosti je třeba jednoznačně uvést, jakého dluhu se žádost týká (tato informace je součástí zjištění výše dluhu)
 • žádost musí být doručena soudu/věznici nejpozději 30. 11. 2023. Důrazně doporučujeme podat žádost co nejdříve, avšak po 1. červenci 2023
 • pokud nebude možné žádosti vyhovět, soud/věznice Vás o tom vyrozumí. V jiných případech není přijetí nebo zpracování žádosti potvrzováno

Automatický zánik bagatelních dluhů

 • pokud dluh na justičních pohledávkách či souvisejícím příslušenství nedosahuje ani 200 Kč, stát ho odpustí automaticky a není třeba podávat žádost
 • i v těchto případech ale platí, že zanikají pouze dluhy vzniklé do 30. 9. 2022 a nejsou-li vymáhány soudním exekutorem

Úhrada dluhu

Dluh můžete uhradit dvěma způsoby:

 • pokud jeho výše nepřesahuje 5 000 Kč, je třeba jej zaplatit najednou, a to do 30. 11. 2023 (v tento den musí být připsáno na účet soudu/věznice)
 • v případě vyššího dluhu lze splácet buď jednorázově (také do 30. 11. 2023) anebo ve 12 splátkách (viz dále)

Úhrada ve splátkách:

Záměr využít splátky musíte zmínit již v samotné žádosti o odpuštění příslušenství. Pokud o možnost splátek nepožádáte, dluh musíte zaplatit najednou, do 30. 11. 2023. O schválení žádosti soud/věznice neinformuje, vyrozuměn bnudete jen v případě, že dluh nelze ve splátkách hradit. Pokud se domníváte, že Vám soud/věznice zamítl žádost o splátky neoprávněně, můžete proti tomuto rozhodnutí podat opravný prostředek (odvolání či námitku).

 • výše prvních jedenácti splátek se stanoví jako 1/12 dluhu zaokrouhleného na celé koruny nahoru; dvanáctá splátka činí zbytek dluhu
 • splátka se hradí vždy na konci každého měsíce počínaje 30. 11. 2023 a konče 31. 10. 2024
 • v den splatnosti musí být částka připsána na účet soudu/věznice
 • připadne-li poslední den příslušného kalendářního měsíce na sobotu, neděli nebo svátek, posouvá se splatnost na nejbližší následující pracovní den

Upozornění: pokud se s úhradou splátky zpozdíte nebo uhradí jinou výši splátky, právo na odpuštění příslušenství zaniká. Již uhrazené splátky budou použity na snížení dluhu, avšak příslušenství bude muset být doplaceno v plné výši. Soud či věznice Vás o této situaci vyrozumí.

 

Zpět na hlavní stránku